1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Park & Bike product die de klant afneemt van Next Urban Mobility B.V. (Aanbieder), gevestigd op de Utrechtseweg 31A, 3811NA te Amersfoort, statutair gevestigd te Almere, Rondebeltweg 31, 1329 BN.

1.2 Park & Bike maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en producten van derden, in dit geval een parkeerbedrijf dat ruimte ter beschikking stelt voor het parkeren van de auto en het stallen van de fiets; en een bike sharing bedrijf dat (deel)fietsen ter beschikking stelt aan de klant. De algemene voorwaarden van deze derden gelden onverkort voor iedere klant. Indien er tegenstrijdigheden zijn in deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van deze derden, hebben de algemene voorwaarden van de desbetreffende derde voorrang op deze algemene voorwaarden voorzover zij betrekking hebben op de afgenomen dienst.

2. Definities

Aanbieder: De Aanbieder is de verhuurder van het Voertuig, die de fiets en de parkeerplaats voor verhuur beschikbaar heeft gesteld. Aanbieder kan, maar hoeft niet, eigenaar van deze te zijn.

Klant: De klant is een natuurlijk persoon die met succes en naar behoren geregistreerd is bij de aanbieder.

3. Persoonsgegevens

3.1 Aanbieder heeft diverse persoonsgegevens van de klant nodig om deze overeenkomst uit te voeren. Voor registratie van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Park & Bike privacy statement die op de website en tevens in de App aanwezig is.

3.2 De klant dient wijzigingen in de door hem aan de aanbieder verstrekte persoonsgegevens in het gebruikersaccount door te voeren. Dit geldt vooral voor het kenteken van zijn auto, het email adres en betaalgegevens. Als de gegevens niet correct zijn (bijvoorbeeld een onjuist email adres of verouderd kenteken) behoudt aanbieder zich het recht voor om de account van de klant (tijdelijk) te inactiveren.

3.3 Het is verboden andere (rechts)personen toegang te geven tot de persoonlijke account van de gebruiker. Het is voorts niet toegestaan dat de klant informatie aan een derde geeft waarmee die de fiets kan reserveren, openenen of gebruiken. Niet alleen is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle aan de dienst verbonden verplichtingen en kosten, ook heeft de aanbieder het recht om additioneel gemaakte kosten en geleden schade te verhalen op de klant en de overeenkomst te beëindigen/ het account te verwijderen.

4. App

4.1 Voor het gebruik van de App dient de klant over een smartphone/ tablet of enig ander (mobiel) apparaat te beschikken dat voldoet aan de technische vereisten voor de App van de aanbieder. Bij elke download van de App wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan deze vereisten voldoet. De aanbieder garandeert geen compatibiliteit

4.2 Bepaalde functies in de App, zoals de mogelijkheid zich te registreren bij de aanbieder, de fiets te reserveren en te openen vereisen dat de App een actieve internetverbinding heeft. De klant is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie. De eventuele kosten die zijn provider klant hiervoor in rekening brengt voor gegevensoverdracht zijn voor rekening van de klant. De klant dient er ook voor te zorgen dat het device opgeladen blijft – als de batterij leeg is, kan de aanbieder geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien de klant als gevolg daarvan niet in staat is om de fiets te gebruiken. De aanbieder gaat er vanuit dat de klant genoeg mogelijkheden heeft om de telefoon alsnog op te laden en het slot te bedienen.

4.3 De App bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die de klant aan de aanbieder heeft verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het apparaat en het gebruik van de App veilig te houden.

5. Park & Bike

5.1 Totstandkoming
5.1.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een elektronische reservering is gemaakt via de App. Onder reservering wordt verstaan ieder verzoek tot gebruik van een parkeerplaats en een fiets, gedurende een bepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip en locatie.
5.1.2 Een reservering is pas definitief na een bevestiging door de aanbieder in de App. Iedere bevestigde reservering leidt tot een separate huurovereenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van derde leveranciers. De klant krijgt per geaccepteerde reservering een parkeerplek en een fiets voor de besproken periode. Reserveringen kunnen niet door andere klanten ongedaan gemaakt worden of doorbroken.
5.1.3 Het kosteloos annuleren van een reservering of een wijziging van de huurperiode is via de App mogelijk tot 2 uur voor het aanvangstijdstip van een reservering. Voor het herhaaldelijk niet (tijdig) annuleren van een reservering is de aanbieder gerechtigd het account van de klant te beëindigen.(7.3)
5.1.4 Bij het aanmaken van de reservering aanvaardt de klant:
– De gegevens van de aanbieder (digitale registratie van reserveringen en ritten) als grondslag voor de facturering;
– Het registreren van de locatie van de fiets bij het op slot zetten van de fiets voor vlootbeheer, analyse van gebruikspatronen en veiligheid en fraudepreventie.
– De algemene voorwaarden van de parkeergarage- of parkeerplaats en de algemene voorwaarden van de aanbieder van de fiets.
5.1.5 De huurperiode start met het sluiten van de overeenkomst en eindigt wanneer de klant de verhuurtransactie conform paragraaf 5.3 behoorlijk heeft beëindigd of wanneer de aanbieder het recht heeft om in overeenstemming met deze voorwaarden de huurovereenkomst te beëindigen.
5.1.6 De toegang tot de parkeergarage en de fiets is als volgt gewaarborgd:
– Op basis van een verstrekt kenteken aan de parkeergarage zal de slagboom automatisch geopend worden;
– Mocht dit onverwacht niet werken dan is de beheerder van de parkeergarage, bereikbaar middels de intercom op de slagboom, op de hoogte van het kenteken en kan de klant alsnog toegang verlenen tot de parkeergarage.
De toegang tot de fiets vindt plaats met behulp van de App en een bluetooth verbinding. De klant dient de actieve reservering te openen, de knop fiets koppelen aan te klikken en de instructies in de App te volgen. De QR code voor het scannen en openen van de fiets begeeft zich achterop de bagagedrager.

5.2 Verplichtingen van de klant bij het gebruik van de dienst
5.2.1 De klant verplicht zich om de instructies van de App te hebben gelezen
5.2.2 De klant verplicht zich om zich te houden aan de instructies in de App voor het openen en sluiten van het slot en het starten en beëindigen van een sessie.
5.2.3 De klant maakt normaal gebruik van de fiets. De fiets is berekend op 1 persoon. Dat wil zeggen dat het niet is toegestaan om andere passagiers mee te nemen op de fiets. Het is ook niet toegestaan om anderen tijdelijk gebruik te laten maken van de fiets. De fiets blijft te allen tijde eigendom van de (derde) aanbieder.

5.3.Verplichtingen van de aanbieder bij de reservering
5.3.1 De aanbieder is gehouden om zich naar vermogen in te spannen om na de bevestiging van een reservering een voor gebruik geschikte fiets op het in de reservering vastgelegde tijdstip ter beschikking te hebben. Hetzelfde geldt voor een parkeerplaats.
5.3.2 Het niet op tijd inleveren van een gereserveerde fiets door een eerdere gebruiker en/ of noodzakelijk herstel van defecten in of schade aan de gereserveerde fiets kunnen met zich meebrengen dat ondanks de bevestiging van de reservering er geen fiets ter beschikking staat aan de klant. Indien de aanbieder niet in staat is om de door de aanbieder bevestigde reservering (volledig) na te komen, is de aanbieder gehouden zich naar vermogen in te spannen om ten behoeve van de klant zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden. De extra kosten hiervoor kunnen door de klant worden verhaald op de aanbieder, mits de aanbieder hierop vooraf schriftelijk haar goedkeuring op heeft gegeven.

5.4 Einde van de reservering
5.4.1 De klant draagt er zorg voor dat de auto op het moment dat de reserveringsperiode eindigt de parkeergarage uit is en dat de fiets tijdig is ingeleverd op de daarvoor bestemde locatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om voldoende rekening te houden met de tijd die nodig is voor het inleveren van de fiets en het uitrijden van de parkeergarage.
5.4.2 Wanneer om enige redenen de klant de fiets niet terug kan krijgen naar de standplaats, is de klant verplicht dit te melden bij de klantenservice. Eventuele ontstane kosten worden na controle door de aanbieder terugbetaald, als de klant niet in gebreke is. Een klant is in gebreke indien de klant de fiets is kwijtgeraakt of indien er schade is die aantoonbaar veroorzaakt is door onecht gebruik van de fiets door de klant. Bij een andere oorzaak voor het niet terugbrengen van de fiets, zal de reserveringstijd worden stopgezet bij het moment van melden.

5.5 Verschuldigd/ Betaling
5.5.1 De klant stemt er mee in om de prijzen te betalen conform de tariefgroepen zoals vermeld in de App en de werkelijke duur van de sessie (van werkelijke moment van inrijden van de parkeergarage tot het werkelijke moment van uitrijden van de parkeergarage, waarbij de fiets weer ingeleverd moet zijn op de daarvoor bestemde locatie). Dit tarief kan afwijken van het tarief waarvoor gereserveerd is bij tijdsoverschrijding. Indien op basis van de netto fietstijd een overschrijding van de tariefgroep wordt gesignaleerd zal direct in de App een afrekening plaatsvinden op basis van de nieuwe tariefgroep. Indien dit niet het geval is zal achteraf op basis van een rapportage over inrij- en uitrijtijden van de parkeergarage alsnog een naheffing worden opgelegd indien uit deze tijdsregistratie blijkt dat op basis van de netto parkeertijd toch een overschrijding van heeft plaatsgevonden van het tijdsinterval waarvoor een bepaalde tariefgroep geldt. Deze overschrijding betreft de prijs van de nieuwe tariefgroep horende bij het werkelijke tijdsinterval plus een administratievergoeding van EUR 2,50.
5.5.2 Betaling vindt uitsluitend plaats via iDeal. De klant is er zelf verantwoordelijk voor direct na het afnemen van de dienst te kunnen betalen, middels een ideal App of webpagina van een bank. Dit laatste kan betekenen dat de klant een token bij zich zal moeten hebben om de transactie te voltooien.
5.5.3 Voor account verificatie en om fraude te voorkomen vraagt de aanbieder tijdens het administratieproces eenmalig om een transactie van EUR 0,01 ct via Ideal. (8.5)
5.5.4 De klant is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn bankrekening waarop de afschrijving plaatsvindt voldoende dekking biedt. Indien het afgeschreven bedrag door de bank wordt teruggevorderd en de klant daarvoor verantwoordelijk is, kan de aanbieder de klant verplichten de bankkosten te betalen, evenals een boete volgens de alsdan geldende tarieven. Indien de klant de kosten niet heeft voldaan staat het de aanbieder vrij toekomstige reserveringen van de klant te blokkeren of te annuleren en is de aanbieder gerechtigd om haar verplichtingen naar de klant op te schorten. De klant zal hier schriftelijk over worden ingelicht. (8.8)
5.5.5 Binnen de website worden je gegevens via een SSL-beveiligde omgeving, versleuteld verzonden. Kies je voor online betalen met iDeal, VISA of MasterCard, dan doe je dit veilig via de door jou bekende, beveiligde betaalomgeving van de betreffende betaalmethode. De financiële afhandeling van de orders zal geschieden door Projaxion en Adyen.

6. Ongevallen, pech,schades, gebreken en reparaties

6.1 De fiets wordt periodiek op schade en defecten gecontroleerd. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn eigen verplichting de fiets voor ieder gebruik op beschadigingen en defecten te controleren en/ of schade te melden wanneer deze is opgelopen of opgemerkt tijdens de rit. Indien de klant schade of een defect aan de fiets ontdekt, zal hij hier aanbieder terstond van op de hoogte stellen en een foto van de ontdekte schade of het ontdekte defect meesturen.

6.2 De klant zal in het geval van een ongeval of enige gebeurtenis waar schade uit voort kan vloeien, hetzij voor de aanbieder, hetzij voor derden, direct contact zoeken met de aanbieder. Bij het niet kunnen bereiken van de aanbieder dient de klant de politie ter plaatse op de hoogte te stellen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De klant is aansprakelijk wanneer de fiets vanwege het niet goed parkeren van de fiets is verwijderd en voor enige boetes en bijkomende kosten voor het repatriëren van de fiets.

7.2. Bij diefstal of kwijtraken van de fiets zal een standaard bedrag in rekening worden gebracht gemaximeerd op 40 euro bij een incident. Bij nalatigheid (bijvoorbeeld het niet goed op slot hebben gezet van de fiets) is de aanbieder gerechtigd een bedrag van 60 euro per fiets in rekening te brengen.

7.3 De klant is aansprakelijk voor schade aan de fiets voor zover deze niet is veroorzaakt door standaard gebruik van de fiets. Aanrijdingen en de schade die als gevolg daarvan ontstaat zijn voor rekening en risico van de klant.

8. Wijzigen van de voorwaarden

8.1 De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de algemene voorwaarden en de tarieven door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen via de App worden gecommuniceerd. Iedere reservering gemaakt na kennisgeving over de gewijzigde voorwaarden geldt als (bewijs van) acceptatie hiervan door de klant.

8.2 Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van de aanbieder direct van toepassing. Alleen op de openstaande reserveringen ten tijde van de wijziging zullen nog de oude voorwaarden van toepassing zijn. Indien een wijziging wordt gedaan in de openstaande reservering zal dit gekenmerkt worden als een nieuwe reservering en zullen dus de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn.

9. Beëindiging Klantovereenkomst

9.1 Aanbieder kan de klantovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als de klant a) een betalingsachterstand heeft, b) herhaaldelijk zijn rekening niet tijdig betaalt, c) in staat van faillissement verkeert, diens faillissement heeft dan wel is aangevraagd of er sprake is van een schuldsaneringsregeling of surseance van betaling, d) bij de registratie of tijdens de looptijd van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of feiten heeft achtergehouden en derhalve van Aanbieder niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst voortzet, e) ondanks een schriftelijke waarschuwing ernstige schendingen van de overeenkomst niet achterwege laat of feitelijke gevolgen van deze schendingen niet onverwijld herstelt.

9.2 In geval van beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving door aanbieder wordt de toegang tot de diensten van aanbieder met ingang van de opzegging onmiddellijk geblokkeerd en worden reeds gemaakte toekomstige reserveringen ongedaan gemaakt.

9.3 Wanneer de klantovereenkomst in overeenstemming met het bovenstaand lid zonder voorafgaande kennisgeving wordt beëindigd, heeft aanbieder met name de volgende rechten:
a) recht op onmiddellijke retournering van de op dat moment door de klant gebruikte fiets. Indien klant de fiets niet onmiddellijk retourneert, is aanbieder gerechtigd om de fiets op kosten van de klant in het bezit te nemen.
b) Recht op de huurprijs tot retournering van de fiets.
c) Aanspraak op schadevergoeding. Aanbieder zal de klant als schadevergoeding de exacte schade wegens niet nakoming in rekening brengen.

10. Overdracht van bedrijf door Aanbieder

Aanbieder heeft het recht om haar bedrijf of onderdelen daarvan, inclusief klant overeenkomsten, aan derden over te dragen indien die derden ten tijde van de overdracht redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om de dienstverlening onmiddellijk na de overdracht op vergelijkbaar niveau en tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven voort te zetten.

11. Geschilbeslechting

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien tussen klant en aanbieder onverhoopt sprake is van een geschil dat niet door partijen onderling kan worden opgelost, zal, in zoverre de wet dat toelaat, uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd zijn om dat geschil te beslechten.

11.3 Er bestaan geen afwijkende mondelinge afspraken. Wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. E-mail voldoet als schriftelijk.

11.4 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De partijen verbinden zich in dat geval om ontstane lacunes in overeenstemming met de geest en de veronderstelde bedoeling van de partijen op te vullen en de ongeldige bepalingen te vervangen door geldige bepalingen die de niet geldige bepalingen in economische zin en wat betreft de bedoeling ervan zo veel mogelijk naderen.

12. Depot en inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de aanbieder. Datum van inwerkingtreding is 1 oktober 2017.